HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับ Windows

background image

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ

Windows

ไดรเวอรเครื่องพิมพทําใหสามารถเขาใชคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องพิมพ และทําใหคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารกับ
เครื่องพิมพได

(โดยใชภาษาเครื่องพิมพ) ไดรเวอรเครื่องพิมพตอไปนี้มีอยูที่

www.hp.com/go/lj600Series_software

ไดรเวอร

HP PCL 6

ใหมาเปนไดรเวอรที่เปนคาเริ่มตน ไดรเวอรนี้จะติดตั้งโดยอัตโนมัติยกเวนคุณเลือกไดรเวอร
อื่น

แนะนําใหใชสําหรับระบบ

Windows ทั้งหมด

ใหความเร็ว คุณภาพการพิมพ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเครื่องพิมพโดยรวมดีที่สุด
สําหรับผูใชสวนใหญ

ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ

Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อ

ความเร็วสูงสุดบนระบบปฏิบัติการ

Windows

อาจใชรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟตแวรที่กําหนดเองซึ่งใช
PCL 5 ไดไมเต็มที่

ไดรเวอร

HP UPD PS

แนะนําใหใชสําหรับการพิมพงานดวยโปรแกรมซอฟตแวร

Adobe

®

หรือโปรแกรม

ซอฟตแวรอื่นๆ ที่มีกราฟกจํานวนมาก

สนับสนุนการพิมพงานจากระบบที่ตองใช

Postscript Emulation หรือสําหรับการสนับสนุน

แบบอักษร

Postscript Flash

HP UPD PCL 5

แนะนําใหใชสําหรับการพิมพงานทั่วไปในสํานักงานบนระบบปฏิบัติการ

Windows

ใชงานรวมกันไดกับ

PCL เวอรชันกอนหนาและเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่นหรือที่กําหนดเอง

ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อทํางานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ซึ่งตองตั้งคาเครื่องพิมพเปน

PCL

5 (UNIX, Linux, เมนเฟรม)

การออกแบบมาเพื่อใชในระบบปฏิบัติการ

Windows สําหรับองคกร เพื่อใหมีไดรเวอรเดียว

สําหรับใชกับเครื่องพิมพหลายรุน

ใชงานไดดีเมื่อสั่งพิมพไปยังเครื่องพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาที่ใช

Windows

HP UPD PCL 6

ขอแนะนําสําหรับการพิมพในการทํางานบน

Windows ทั้งหมด

สนับสนุนความเร็ว คุณภาพการพิมพ และคุณสมบัติเครื่องพิมพโดยรวมสูงสุดสําหรับผูใชสวน
ใหญ

พัฒนาใหสอดคลองกับ

Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพื่อความเร็ว

สูงสุดในการทํางานบน

Windows

อาจใชรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟตแวรที่กําหนดเองซึ่งใช
PCL 5 ไดไมเต็มที่