HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์

background image

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวัง:

ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน

2-3 นาที เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ