HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - เมนู ตัวเลือกการพิมพ์เริ่มต้น

background image

เมนู ตัวเลือกการพิมพเริ่มตน

ในการแสดงผล

: ในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม Home (หนาแรก) แลวเลือกเมนู การดูแลระบบ จากนั้นเลือก

เมนู ตัวเลือกการพิมพเริ่มตน

ในตารางตอไปนี้ เครื่องหมายดอกจัน

(*) จะแสดงวาเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

ระดับแรก

ระดับที่สอง

คา

จํานวนสําเนา

ขนาดกระดาษเริ่มตน

เลือกจากรายการของขนาดที่เครื่องพิมพนี้สนับสนุน

ขนาดกระดาษที่กําหนดเองเริ่มตน

หนวยวัด

นิ้ว

มม

.

ดาน

X

ดาน

Y

ถาดกระดาษออก

เลือกจากรายการถาดกระดาษออกที่มีอยู

ดาน

1 ดาน*

2 ดาน

รูปแบบ

2 ดาน

แบบหนังสือ

*

แบบพลิกหนา

ขอบถึงขอบ

ใชงาน

ไมใชงาน

*

เมนู