HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

background image

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

VUI LÒNG ĐỌC CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHẦN MỀM NÀY: Thỏa thuận cấp
phép người dùng cuối (“EULA”) này là hợp đồng giữa (a) bạn (với tư cách cá nhân hoặc tổ chức bạn
đại diện) và (b) Công ty Hewlett-Packard (“HP”) chi phối việc sử dụng sản phẩm phần mềm (“Phần
mềm”) của bạn. EULA không áp dụng nếu có thỏa thuận riêng giữa bạn và HP hoặc nhà cung cấp
của HP đối với Phần mềm. bao gồm thỏa thuận cấp phép bằng văn bản trực tuyến. Thuật ngữ "Phần
mềm" có thể bao gồm (i) phương tiện có liên quan, (ii) hướng dẫn sử dụng và các tài liệu in khác và
(iii) tài liệu "trực tuyến" hoặc điện tử (gọi chung là "Tài liệu cho người dùng").

CÁC QUYỀN TRONG PHẦN MỀM NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ BẠN ĐỒNG Ý
VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA EULA NÀY. BẰNG VIỆC CÀI ĐẶT, SAO
CHÉP, TẢI XUỐNG HOẶC NÓI CÁCH KHÁC LÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ
RÀNG BUỘC CỦA EULA NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN EULA NÀY, KHÔNG CÀI ĐẶT, TẢI
XUỐNG HOẶC NÓI CÁCH KHÁC LÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM. NẾU BẠN ĐÃ MUA PHẦN MỀM
NHƯNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI EULA NÀY, VUI LÒNG TRẢ LẠI PHẦN MỀM CHO NƠI BẠN ĐÃ
MUA TRONG VÒNG MƯỜI BỐN NGÀY ĐỂ NHẬN LẠI TIỀN BẰNG GIÁ MUA; NẾU PHẦN MỀM
ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRÊN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI MỘT SẢN PHẨM KHÁC CỦA HP. BẠN CÓ
THỂ TRẢ LẠI TOÀN BỘ SẢN PHẨM CHƯA SỬ DỤNG.

1.

PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA. Phần mềm có thể bao gồm, cùng với phần mềm độc quyền
của HP ("Phần mềm của HP"), phần mềm được bên thứ ba cấp phép ("Phần mềm của bên thứ
ba" và "Giấy phép của bên thứ ba"). Bất kỳ Phần mềm của bên thứ ba nào được cấp phép cho
bạn đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện tương ứng của Giấy phép của bên thứ ba.
Thông thường, Giấy phép của bên thứ ba có trong tệp có tên “license.txt” hoặc “readme”. Bạn
nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP nếu bạn không thể tìm thấy Giấy phép của bên thứ ba.
Nếu Giấy phép của bên thứ ba bao gồm các giáy phép cung cấp mã nguồn (chẳng hạn như
Giấy phép công cộng chung GNU) và mã nguồn tương ứng không được bao gồm với Phần
mềm, thì bạn hãy kiểm tra trang hỗ trợ sản phẩm của trang web HP (hp.com) để tìm hiểu cách
nhận được mã nguồn như vậy.

2.

QUYỀN CỦA GIẤY PHÉP. Bạn sẽ có các quyền sau với điều kiện bạn tuân thủ tất cả các điều
khoản và điều kiện của EULA này:

a.

Sử dụng. HP cấp cho bạn quyền sử dụng một bản sao Phần mềm của HP. “Sử dụng”
nghĩa là cài đặt, sao chép, lưu trữ, tải, thực thi, hiển thị hoặc nói cách khác là sử dụng
Phần mềm của HP. Bạn không được sửa đổi hoặc vô hiệu hóa bất cứ tính năng điều
khiển, cấp phép nào của Phần mềm của HP. Nếu Phần mềm này do HP cung cấp để Sử
dụng với sản phẩm in hoặc xử lý hình ảnh (ví dụ: nếu Phần mềm là trình điều khiển máy in,
phần mềm cơ sở hoặc trình cắm thêm), Phần mềm của HP chỉ có thể sử dụng được với
sản phẩm đó ("Sản phẩm của HP"). Các hạn chế bổ sung đối với việc Sử dụng có thể xuất
hiện trong Tài liệu cho người dùng. Bạn không được tách các bộ phận cấu thành của Phần
mềm của HP để Sử dụng. Bạn không có quyền phân phối Phần mềm của HP.

b.

Sao chép. Quyền sao chép của bạn nghĩa là bạn có thể tạo các bản sao lưu trữ hoặc sao
lưu Phần mềm của HP, với điều kiện là mỗi bản sao đều chứa tất cả các thông báo bản
quyền của Phần mềm của HP và chỉ được sử dụng cho mục đích sao lưu.

3.

NÂNG CẤP. Để Sử dụng Phần mềm của HP do HP cung cấp dưới dạng bản nâng cấp, cập
nhật hoặc bổ sung (gọi chung là "Nâng cấp"), trước tiên bạn phải được cấp phép cho Phần
mềm của HP gốc được HP chỉ định là đủ điều kiện để Nâng cấp. Trong trường hợp bản Nâng
cấp thay thế Phần mềm của HP gốc, bạn sẽ không được sử dụng Phần mềm của HP nữa.
EULA áp dụng cho từng bản Nâng cấp trừ khi HP quy định các điều khoản khác cùng với bản
Nâng cấp. Trong trường hợp có xung đột giữa EULA này và những điều khoản như vậy, các
điều khoản khác sẽ được ưu tiên áp dụng.

216 Phụ lục B Dịch vụ và hỗ trợ

VIWW

background image

4.

CHUYỂN NHƯỢNG.

a.

Chuyển nhượng cho bên thứ ba. Người dùng cuối ban đầu của Phần mềm của HP có thể
thực hiện chuyển nhượng một lần Phần mềm của HP cho một người dùng cuối khác. Mọi
chuyển nhượng sẽ bao gồm tất cả các bộ phận cấu thành, phương tiện, Tài liệu cho người
dùng, EULA này, và Chứng nhận xác thực, nếu áp dụng. Không được tiến hành chuyển
nhượng gián tiếp, chẳng hạn như ký gửi. Trước khi chuyển nhượng, người dùng cuối nhận
Phần mềm được chuyển nhượng sẽ đồng ý với EULA này. Khi chuyển nhượng Phần mềm
của HP, giấy phép của bạn tự động chấm dứt.

b.

Hạn chế. Bạn không được cho thuê, cho mướn, hoặc cho mượn Phần mềm của HP hoặc
Sử dụng Phần mềm của HP cho mục đích sử dụng chia sẻ thương mại theo thời gian hoặc
theo nhóm. Bạn không được cấp giấy phép phụ, chuyển giao hoặc nói cách khác là chuyển
nhượng Phần mềm của HP trừ khi được quy định rõ ràng trong EULA này.

5.

QUYỀN SỞ HỮU. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Phần mềm và Tài liệu cho người dùng
do HP hoặc nhà cung cấp của mình sở hữu và được bảo vệ bằng luật pháp, bao gồm luật bản
quyền, bí mật thương mại, bằng sáng chế và luật thương hiệu hiện hành. Bạn không được xóa
bất kỳ nhận dạng sản phẩm, thông báo bản quyền hoặc hạn chế quyền sở hữu nào khỏi Phần
mềm.

6.

GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU ĐẢO NGƯỢC. Bạn không được nghiên cứu đảo ngược,
dịch ngược hoặc phân tách Phần mềm của HP, trừ khi và chỉ trong phạm vi khi quyền thực hiện
việc đó được pháp luật hiện hành cho phép.

7.

ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỮ LIỆU. HP và các chi nhánh của mình có thể thu thập và sử dụng dữ
liệu kỹ thuật mà bạn cung cấp liên quan đến (i) việc Sử dụng Phần mềm hoặc Sản phẩm của
HP hoặc (ii) việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Phần mềm hoặc Sản phẩm của HP.
Tất cả những thông tin như vậy đều phải tuân theo chính sách bảo mật của HP. HP sẽ không
sử dụng thông tin đó theo hình thức sẽ nhận dạng cá nhân bạn trừ khi việc đó là cần thiết để cải
thiện việc Sử dụng của bạn hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

8.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. Bất kể những thiệt hại mà bạn phải gánh chịu, toàn bộ trách nhiệm
của HP và nhà cung cấp của mình theo EULA này và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn
theo EULA này sẽ được giới hạn là khoản tiền lớn hơn trong số hai khoản tiền gồm khoản tiền
bạn đã thực chi cho Sản phẩm hoặc 5 USD. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP
HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH
SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, DO TÌNH CỜ, GIÁN
TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM THIỆT HẠI DO MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU,
GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC MẤT RIÊNG TƯ) LIÊN QUAN
THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỂ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN
MỀM, DÙ HP HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ
KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA VÀ DÙ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRÊN
KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT. Một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý khác
không cho phép việc loại trừ hoặc giới hạn đối với các thiệt hại tình cờ hoặc do hậu quả, nên
hạn chế và loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

9.

KHÁCH HÀNG LÀ CHÍNH PHỦ HOA KỲ. Phần mềm được phát triển hoàn toàn bằng chi phí cá
nhân. Tất cả Phần mềm là phần mềm máy tính thương mại theo diễn giải của các quy định về
mua bán hiện hành. Do đó, theo US FAR 48 CFR 12,212 và DFAR 48 CFR 227,7202, việc sử
dụng, sao chép và tiết lộ Phần mềm bởi hoặc cho Chính phủ Hoa Kỳ hoặc nhà thầu phụ của
Chính phủ Hoa Kỳ chỉ tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận
cấp phép người dùng cuối này, trừ những điều khoản đối lập với luật pháp liên bang bắt buộc
hiện hành.

VIWW

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối 217

background image

10.

TUÂN THỦ LUẬT XUẤT KHẨU. Bạn sẽ tuận thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định (i) áp dụng
cho việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu Phầm mềm, hoặc (ii) hạn chế việc Sử dụng Phần mềm, bao
gồm bất kỳ hạn chế nào đối với việc phổ biến vũ khí nguyên tử, hóa học hoặc sinh học.

11.

BẢO LƯU CÁC QUYỀN. HP và nhà cung cấp của mình bảo lưu tất cả các quyền không được
trao cụ thể trong EULA này.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Phiên bản 04/09

218 Phụ lục B Dịch vụ và hỗ trợ

VIWW