HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Máy tính không thể giao tiếp với sản phẩm

background image

Máy tính không thể giao tiếp với sản phẩm

1.

Kiểm tra giao tiếp mạng bằng cách ping mạng.

a.

Mở lời nhắc dòng lệnh trên máy tính của bạn. Đối với Windows, hãy nhấp Start (Bắt đầu),
nhấp Run (Chạy), sau đó nhập cmd.

b.

Nhập ping và địa chỉ IP cho sản phẩm của bạn.

Đối với máy Mac OS X, mở Network Utility (Tiện ích mạng), sau đó cấp địa chỉ IP vào đúng
trường trong ngăn Ping.

c.

Nếu cửa sổ hiển thị thời gian khứ hồi, thì mạng đang hoạt động.

2.

Nếu lệnh ping báo lỗi, kiểm tra xem hub mạng có bật hay không, và sau đó kiểm tra các thông
số kết nối mạng, sản phẩm và máy tính được cấu hình dùng chung một mạng.