HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vị trí số sê-ri và số kiểu sản phẩm

background image

Vị trí số sê-ri và số kiểu sản phẩm

Nhãn này bao gồm thông tin về số sê-ri và số kiểu sản phẩm nằm ở phía sau sản phẩm.

VIWW

Các hình sản phẩm

9

background image

10

Chương 1 Khái niệm cơ bản về sản phẩm

VIWW

background image

2