HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Thay đổi khổ giấy và loại giấy với Mac

background image

Thay đổi khổ giấy và loại giấy với Mac

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm vào tùy chọn Print (In).

2.

Trên menu Copies & Pages (Bản sao & Trang), hãy bấm nút Page Setup (Cài đặt trang).

3.

Chọn kích thước từ danh sách Paper Size (Kích thước giấy) thả xuống, sau đó bấm nút OK.

4.

Mở menu Finishing (Kết thúc).

5.

Chọn một loại từ danh sách Media-type (Loại giấy) thả xuống.

6.

Bấm nút Print (In).