HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

background image

In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình

phần mềm, bấm Print (In).

VIWW

Thao tác in bổ sung bằng Windows 125

background image

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút

Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences

(Tùy chọn).

3.

Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).

4.

Từ danh sách thả xuống Paper type (Loại

giấy), bấm tùy chọn More... (Thêm...).

126 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

5.

Mở rộng danh sách tùy chọn Type is: (Loại:).

6.

Mở rộng phần các loại giấy mô tả tốt nhất loại

giấy của bạn.

GHI CHÚ:

Nhãn và giấy bóng kính nằm

trong danh sách tùy chọn Other (Khác).

7.

Chọn tùy chọn cho loại giấy mà bạn đang sử

dụng, rồi bấm nút OK.

VIWW

Thao tác in bổ sung bằng Windows 127