HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tạm thời lưu trữ lệnh in trên sản phẩm

background image

Tạm thời lưu trữ lệnh in trên sản phẩm

GHI CHÚ:

Tùy chọn này sẵn có nếu đã lắp ổ đĩa cứng tùy chọn vào sản phẩm.

GHI CHÚ:

Sản phẩm lưu trữ lệnh in cho đến khi bạn tắt sản phẩm.

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

VIWW

Thao tác in bổ sung bằng Windows 139

background image

3.

Bấm tab Job Storage (Lưu trữ lệnh in).

4.

Trong vùng Job Storage Mode (Chế độ lưu trữ lệnh in), bấm tùy chọn Quick Copy (Sao
chép nhanh)
.

Số lượng bản in yêu cầu sẽ ngay lập tức được in ra, nhưng bạn có thể in nhiều bản in từ bảng
điều khiển sản phẩm.