HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Xóa lệnh in đã lưu

background image

Xóa lệnh in đã lưu

Khi bạn gửi lệnh in đã lưu đến bộ nhớ sản phẩm, sản phẩm sẽ ghi đè bất kỳ lệnh in nào trước đó có
cùng tên lệnh in và người dùng. Nếu lệnh in không được lưu với cùng tên lệnh in và người dùng, và
sản phẩm cần có thêm bộ nhớ, sản phẩm sẽ có thể xóa các lệnh in đã lưu khác. Việc xóa bắt đầu từ
lệnh in cũ nhất. Bạn có thể thay đổi số lượng lệnh in có thể được lưu từ menu General Settings (Cài
đặt chung)
trên bảng điều khiển sản phẩm.

138 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

Sử dụng quy trình này để xóa lệnh in được lưu trong bộ nhớ sản phẩm.

1.

Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) .

2.

Mở menu Retrieve Job From Device Memory (Truy lục lệnh in từ bộ nhớ thiết bị).

3.

Chọn tên người dùng của bạn, sau đó chọn tên của lệnh in hoặc chọn tùy chọn All Jobs (With
PIN) (Tất cả các lệnh in (Có mã PIN))
hoặc All Jobs (No PIN) (Tất cả các lệnh in (Không có
mã PIN))
.

4.

Chọn tùy chọn Delete (Xóa). Sản phẩm sẽ nhắc bạn xác nhận việc xóa.