HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - In tự động trên hai mặt bằng Windows

background image

In tự động trên hai mặt bằng Windows

GHI CHÚ:

Thông tin này chỉ áp dụng cho những sản phẩm có phụ kiện in hai mặt tự động.

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình

phần mềm, bấm Print (In).

VIWW

Thao tác in cơ bản bằng Windows 117

background image

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút

Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences

(Tùy chọn).

3.

Bấm tab Finishing (Kết thúc).

4.

Chọn hộp kiểm Print on both sides (In trên

cả hai mặt). Bấm vào nút OK để in.

118 Chương 8 Tác vụ in

VIWW